Årsmøde DRK Region Lolland Falster 2019

Landsbyen i Våbensted d. 15. januar 2019 kl. 19.00.

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

 

 

 

Referat:

Anders bød velkommen til 30 medlemmer, hvoraf de 26, inden mødets start havde takket ja tak til at nyde dagens ret, som regionen var vært for.

Derefter fortsatte vi ifølge udmeldte dagsorden.

 

Punkt 1: Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Egon Nielsen, som modtog valget, og fortsatte efter dagsordenen.

 

Punkt 2: Valg af referent:

Anne Funch blev foreslået og accepterede valget.

 

Punkt 3: Valg af mindst 2 stemmetællere:

Jytte Rasmussen og Palle Rasmussen blev valgt.

 

Punkt 4: Ledelsen aflægger beretning til godkendelse, samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.

Årsberetningen er delt op i formandens beretning og formændene for de forskellige udvalgs beretning.

 

Egon gav ordet til Anders:

 

Anders tog ordet og fortalte at 2018, ifølge ham, havde været et udfordrende år, men også et år med til tider fornuftigt samspil i regionsledelsen. To medlemmer er ikke mere med i regionsledelsen og en er gået efter eget ønske. Suppleanten er derfor indgået i ledelsen.

 

Anders takkede trænerne for at yde en stor indsats og bruge meget engageret tid på træningspladserne.. Han synes, at den nye træneruddannelse har givet et boost til hvalpe- og lydighedstrænerne, der har noget nyt at tilbyde og mere i bagagen, som de bruger på en god måde. Han glæder sig til at følge udviklingen fremover. I år har endnu 2 af regionens trænere bestået den nye træneruddannelse. Conny Olsen og Pia Pedersen.

 

Anders takkede hjælperne for det arbejde, de har bidraget arrangeret med i årets løb. Han nyder, når hans hjælpere giver udtryk for, det har været en god og sjov dag, føler fælles ansvar for prøven og alle høster ros fra deltagere og dommere. Det at alle føler ejerskab på prøven.

 

Anders takkede Betten og Ib for altid velvillig udlån af deres terræn til os, Merethe for lån af lokale til depot, og mulighed for at komme og gå som vi vil, samt øvrige terrænværter.

 

En tak til alle vore medlemmer, hvor medlemslisten dog er lidt misvisende og svær at gennemskue. Ifølge listen skulle vi have 155 medlemmer mod 125 sidste år og fået en tilgang på 43 nye medlemmer mod 24 sidste år. Listen viser mange nye medlemmer fra Sydsjælland, men der er tvivl om rigtigheden, da sekretariatet har kørt lister fra et computersystem til et andet, og der er mange ting, der ikke spiller bl.a. er postnummeret et automatisk tilvalg af region.

 

Egon spurgte til spørgsmål og gav derefter ordet til Conny, der berettede om træningsudvalget:

 

Conny fortalte, at vi generelt havde haft færre hunde på træningspladserne i år end sidste år. Fordelt på følgende: 22 hunde på hvalp; 28 på brugsprøve/lydighed; 22 på basis 1og 2; 28 på de to åbenklassehold (begynder og øvede) og12 hunde på de 2 træningspas i vinderklassen. Derudover har der været 9 deltagere på en ½ -dagstræning. I alt 121 hunde.

 

Conny fortalte, at vi stadig følger den røde tråd op gennem træningsholdene.

 

I 2019 starter vi op på alle niveauer, dog mangler vi pt en vinderklassetræner, men der arbejdes på det. I 2019 barsler vi med et nyt hold, jagthundetræning, møntet på de medlemmer, der gerne vil holde deres jagthund up to date, men ikke nødvendigvis deltage på prøver. Frede bliver træner på dette hold.

 

Egon efterlyste spørgsmål, og det nye jagthundehold var der en del spørgsmål til.

Hvad er kravet for deltagelse, trænes der med vildt og skud m.m.?

 

Frede fortalte kort om ideen bag holdet, med Egon henviste til nærmere uddybelse under eventuelt.

 

Derefter gav Egon bolden videre til Prøveudvalget og Frede:

 

Frede fortalte, at der i 2018 skulle have været 7 prøver.

Årets første prøve en uoff. wt d. 11. marts, måtte aflyses pga. sne.

Den 7. og 8. maj var vi vært for en raceweekend for labrador. Prøven blev afholdt henholdsvis i Charlottenlund Skov, prøveleder Anders Steffesen, og Knuthenborg park, prøveleder Ole Rasmussen.

Den 23. april havde vi c-prøve på Søholt for begynder og åben, prøveledere Annette Olsen og Jan Sørensen, 28 deltagende hunde.

Den 26. maj off.wt på Kjærstrup Gods, prøveleder Frede Hansen, 66 deltagende hunde.

8. september b-prøve på Søholt, prøveleder Frede Hansen, 116 deltagende hunde.

Årets prøver sluttede med en uoff. mock trial i Nr. Vedby Grusgrav, prøveleder Anders Steffesen, 28 deltagende hunde.

 

I 2019 er der planlagt 5 prøver: c -prøve 24. marts - uoff. wt 13. april – off. wt. 25. maj – b-prøve 7. september og 14. og 15. september individuelt hold wt sammen med Sydsjælland.

 

Frede udtalte en stor tak til alle frivillige hjælpere, dommere og terrænværter. Uden dem ingen prøver at afholde. Samtidig opfordrede Frede, så mange som muligt, til at melde sig som hjælper og de øvede hjælpere til at tilbyder sig som mentor og inviterer nye hjælpere med som føl. Han opfordrede også til, at der melder sig prøveledere til prøverne. I 2018 var det Frede og Anders der var prøveledere på de fleste prøver, deres hunde har derfor måttet blive hjemme i kurven.  Frede pointerede, at hvis der ikke melder sig prøveledere og hjælpere, kan man blive nødt til at aflyse prøver.

 

Der var ingen spørgsmål til Fredes beretning og Egon stillede videre til Materialeudvalget.

 

Frede startede med at takke de medlemmer, der har sin gang på lageret i Forneby. Der ar altid ryddet op og pænt derovre. Han takkede også Merethe for at stille lokale til rådighed og muligheden for at komme og gå efter behov. Frede fortalte, at vi i år har foretaget en række indkøb. Nævnes kan en bærbar pc og en bærbar printer, til brug til prøver, skuer og hjemmeside. Derudover er der købt dummyer specielt øremærket til prøver og dummyer af forskellig form, størrelse og farve til hjælpergaver. Lageret af præmieglas og vin er også fyldt op.

Materialeudvalget har opgjort vildtbeholdningen og kasseret gamle duer, der efterhånden var frysetørret, så de ifølge Frede ikke kunne kastes i modvind. Nyt vildt er indkøbt (minus duer) og fryserne er fyldt med vildt svarende til dette års forbrug.

 

Ingen spørgsmål til materialeudvalget.

 

Egon gav herefter ordet til Anne og aktivitets udvalget.

 

D-dag:

Anne fortalte at aktivitetsudvalget konstituerede sig med Anne som formand, Annette og Conny som medlemmer og Mette og Karin som eksterne medlemmer. Aktivitetsudvalget har stået for de årligt tilbagevendende arrangementer, d-dag og skue som er fast tilbagevendende aktiviteter. Den 1. juli afholdt vi d- dag i Charlottenlund Skov. Dagen havde Annette Olsen som prøveleder og bød på alle gense discipliner og mulighed for at deltage i hvalp – begynder- åben og vinder klasse. På dagen må ikke gives 0, men der vejledes og gives råd fra dommerne på posterne. Dommerne består af regionens egne trænere og bestyrelsesmedlemmer, dog havde vi hentet Svend Åge Nielsen til eksteriørbedømmelsen og Per Lindsten stod for brugsprøven, hvor 7 hunde var oppe og alle bestod. Der mødte 37 deltagere op til dagen, og vi havde en dejlig dag med godt vejr i Betten og Ibs skønne omgivelser.

 

Skue:

Den 5. august holdt vi skue ved Stubbekøbing Hallen. Vi var heldige, at vejret var til at være ude i på dagen, landet var ellers indhyllet i en ekstrem varmebølge. Det var første gang vi kørte on line, og til at hjælpe os, var Jill Grenaae kommet som dommer og havde medbragt sekretær. Karin var ringassistent. Til alt det praktiske stod klubbens Tordenskjolds soldater. Ib Lyck havde 5 hunde til brugsprøve, alle bestod. Der var mødt 40 hunde op, hvilket var lige lidt nok set i lyset af det arbejde det kræver, men der blev dog et lille overskud. Gilpa og Kromix var hovedsponsorer og 25 lokale forretninger, dyrlæger og dyrehandler havde doneret fine præmier til de vindende hunde. Stor tak til alle.

Årets dual diplom blev vundet af Jannie Frederiksen med Sveske. Til lykke.

 

Øvrige arrangementer:

Den 27. september blev der arrangeret en demonstration af en schweisshunds arbejde og oplæring. Ruben Rùbner- Petersen forklarede og viste arbejdet i Hanborgskoven. Det var imponerende dygtigt arbejde og samarbejde vi så, bare ærgerligt at kun en halv snes medlemmer mødte op til den oplevelse.

Et trimmekursus var efterlyst af udstillingsinteresserede golden medlemmer. Vi fik etableret kontakt til Lilian Hansen fra kennel Golden Ciba og fundet en dato. Der skulle være max 8 og minimum 6 for at kurset kunne etableres. Fra start var der 6 interesserede, men tæt på deadline trak de 4 sig og kurset måtte aflyses eller udsættes.

 

I 2019 er der planlagt d-dag til d. 30 juni og skue til d. 4. august.

 

Egon spurgte til spørgsmål og da der ingen var, fik Anders ordet m.h.t fremtiden.

 

Anders fortalte, at han sidste år var bekymret, og han var endnu mere bekymret i år, for manglende opbakning til bestyrelses arbejdet. Skal vi fortsætte som Region Lolland/Falster, hvilket, med det medlemstal vi har, ikke burde være noget problem, kræver det, at nogen tager en tørn og ikke dukker sig. Anders føler, han taler for døve øre. Alle har nok i sit.  Anders fortalte, at Retrieverklubben pt har tilgang af medlemmer, hvilket også gælder vores region. Han efterlyser dog igen initiativ fra medlemmerne til at komme frem og yde noget. Det er en kamp af finde folk til bestyrelsesarbejde, prøvelederfunktion m.m. Vores energi løber ud, hvis der ikke tilføjes nyt ude fra medlemmerne til at hjælpe og varetage arbejdet i regionen. M.h.t fremtidigt arbejde henviste Anders til formændenes beretninger.

 

Afsluttendes vis takkede Anders for samarbejdet i regionsledelsen og håbede, at det ville lykkes at danne en ny ledelse for 2019.

 

Egon fortsatte til næste punkt.

 

Punkt 5: Ledelsen aflægger revideret regnskab til godkendelse og decharge.

 

Egon gav ordet til Conny, der gennemgik regnskabet

Der var efterfølgende et par spørgsmål til regnskabet. Bl.a. Spurgte Karin til det evigt tilbagevendende problem m.h.t kasseret vildt især duer, om man fremover vil indkøbe færre duer, så man slipper for at smide ud. Frede svarede, at der ikke var købt duer i år og de kasserede havde ligget i fryseren i flere år. Karin spurgte ligeledes til beløbet vedr. træningsweekenden og fik svar på, hvorfor beløbet var som det var.

 

Punkt 6: Valg til regionsledelsen:

Egon gennemgik proceduren og efterlyste mindst 2 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter. Flere blev spurgt og takkede nej tak, men Bitten Bendtsen tilbød sin kandidatur. Bitten foreslog Karina Jensen, som indvilligede med et lille ja. Da det ikke lykkedes at finde flere kandidater, efterlyste Egon suppleanter og da ingen meldte sig, tilbød han selv at være suppleant, et nyt medlem Erik Ellegaard  Hansen kom også på banen til en suppleantpost og dermed kunne der ikke findes flere. Da de to sidstnævnte kun var interesseret i at være suppleanter, fandt de indbyrdes ud af at Erik blev 1. suppleant og Egon 2. suppleant. Valget blev derfor foretaget uden afstemning. Bitten Bendtsen og Karina Jensen indgår i regionsledelsen. Erik Ellegaard Hansen og Egon Nielsen bliver suppleanter.

 

Egon efterlyste spørgsmål og Gert Mikkelsen satte spørgsmålstegn ved den valgprocedure. Men da den fremmødte medlemsskare og de berørte opstillere var enige om proceduren, blev valgets  resultat ført til protokol som enigt vedtaget og godkendt.

 

Punkt 7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

Knud Erik Jensen blev valgt til revisor og Ole Rasmussen blev valgt til revisorsuppleant.

 

Punkt 8: Behandling af indkomne forslag.

 

Egon spurgte til forslag, der var ingen og punktet udgik.

 

Punkt 9: Eventuelt.

 

Betten spurgte ind til det nye tiltag med jagthundetræning. Frede fortalte om hans ideer til holdet, som er tænkt til de medlemmer, der ikke nødvendigvis vil gå på prøver, men gerne vil vedligeholde deres jagthunds færdigheder både lydigheds- og opgavemæssigt.  Deltagelse kræver bestået brugsprøve og et fungerende hjemkald. Holdet skal trænes efter individuelle behov og kursisterne hjælper hinanden med det praktiske på holdet. Der trænes med dummyer, vildt og skud.

 

Jannie spurgte til holdmesterskabet, om man havde taget højde for det. Anders svarede, at der var sat penge af efter samme princip som sidste år, hvor holdet selv tilrettelægger inden for budget.

 

Jytte spurgte til unghundemesterskabstræning. Anders svarede, at hvis Jan vil stå for det er det ok. Det vil Jan gerne, så unghundemesterskabstræning er en realitet, hvis kursisterne er der.

 

Gert sagde, at hvis klubben har problemer med hjælpere på prøver, skulle man måske informere om det i et nyhedsbrev. Anders fortalte, at vi informerer og appellerer på alle træningshold. Frede brød ind og gjorde opmærksom på, at vi var få i forvejen og ikke kan finde ressourcer til et nyhedsbrev. Karin bidrog med at fortælle om en side, hvor alle hjælperes mail bliver plottet ind og når der er behov, kan meddelelsen skrives på siden og med et tryk komme ud til alle. Dette satte Knud Erik spørgsmålstegn ved m.h.t. den nye personregisterlov.

Jytte agiterede for, at man skulle invitere nye potentielle hjælpere med som føl og det samme var Jan inde på. Det gøres allerede i forvejen på alle træningshold.

Lise efterlyste den hjælperliste, der for 2 år siden gik rundt på Årsmødet, der skrev hun sig selv på til flere prøver. Anders sagde, at den ligger i stedet online på hjemmesiden og bliver løbende opdateret, og i øvrigt meldte 60 til 70 % fra, når tiden var inde, fordi de havde glemt alt om det.

Jytte efterlyste, at vi som Nordsjælland arrangerede guidede ture ud at se en prøve, specielt for de medlemmer, der træner på de små hold hvalpe/lydighed. Vi opfordrer til at folk tage ud og kigger, og har været ude en gang, hvor træningerne blev arrangeret til at foregå i samme terræn.

Egon kom med den ide, at spørge Bindernæs Efterskole, der har en jagtlinje. Måske har de nogle elever, der gerne vil ud som hjælpere. God ide, som der arbejdes videre med.

 

Da der ikke var flere punkter til eventuelt afsluttede Egon årsmødet og takkede for god ro og orden.

 

Efter ordinært årsmøde, trak den nye bestyrelse sig tilbage og konstituerede sig som følger:

  • Anders Steffesen - formand
  • Frede J. Hansen - næstformand
  • Bitten Bendtsen - sekretær
  • Karina Jensen - kasserer
  • Peter Rasmussen - medlem
  • Erik Ellegaard Hansen - 1. suppleant
  • Egon Nielsen - 2. suppleant

 

Ref. Anne Funch

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster