Regionsledelsesmøde d. 12. september 2018. kl. 19.00

Hos Frede.

 

 

Referat:

 

 

Punkt  1:  Referatet fra sidst godkendes og underskrives:

Referatet godkendt og underskrevet.

 

Punkt  2: Nyt fra regionslederen:

Anders oplyste, at det årlige koordinationsmøde med træningsudvalget i DRK finder sted d. 24. okt. Kl. 18 på Fjeldsted Skovkro. Hver region må sende 2 medlemmer. Anders foreslår, at der sendes en fra bestyrelsen og en træner, der har gennemgået den nye uddannelse. Tilmelding senest d. 15. oktober, så Anders skal have besked fra interesserede inden da.

 

Den 2. februar afholdes den årlige trænerkonference på Fjeldsted Skovkro. Årets tema er ikke på plads. Det er ikke med Carina Graversen som skrevet i Retrieveren, det var en fejl i bladet.

 

Jytte havde sendt et brev til bestyrelsen vedrørende unghundemesterskabstræning. Jytte spørger om regionen ikke prioriterer denne træning. Anders svarede, at det prioriterer regionen, hvis ressourcerne m.h.t. trænere og deltagere er på plads. Vi er en lille region med få medlemmer og få trænere, så grundlager skal være der.

Jan tilbød sig som træner for et unghundehold, hvis følgende 4 kriterier er opfyldt:

A: Jan er træner

B: Jan vælger selv medhjælper

C: Der skal ikke stå på tilmeldingen, at man skal deltage i UHM for at træne på holdet

D: Vildt skal indgå i halvdelen af træningerne.

 

Punkt 2a: Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag.

 

Punkt  3: Meddelelser fra RKU:

Intet nyt.

 

Punkt  4: Meddelelser fra træningsudvalget:

Annette fortalte, at man påregner at udvide den igangværende træning på hvalpeholdet med nogle gange. Brusprøveholdet overvejer det samme. Dette fordi 6 gange træning ikke fungerer, vi kommer ikke nok i dybden og når nok på de 6 gange.

Anders vil gerne have, at det tages op i trænerudvalget, hvor mange trænere, der må være på hvalpe og lydighedsholdene i forhold til antal hunde. Selv om det er vedtaget, at vi må sætte ekstra ind her, vil han gerne have at dialogen kommer.

Der bliver afholdt både trænermøde og trænerudvalgsmøde i nærmeste fremtid.

 

Punkt  5: Meddelelser fra Prøveudvalget:

Frede refererede fra markprøve B på Søholt.

 

Til den kommende Mock Trial d. 29. september, skal der opsættes oplysninger om prøven på alle 3 indgange til grusgraven og deles ud til alle omkringboende naboer. På sedlerne skal oplyses dato for arrangement, varighed, forekomst af løse hunde og brug af skud. Skal op ca. en uge før.

 

Punkt  6: Meddelelser fra Aktivitetsudvalget:

Anne har booket lokale på Landsbyen i Våbensted til Årsmøde d. 15. januar 2019.

 

Vi skal ud og finde kandidater. Annette, Anne og Conny er på valg og genopstiller ikke. Peter er suppleant og genopstiller ikke. Der skal ligeledes findes er revisor og en revisorsuppleant.

 

Jan ville ringe til Ruben vedr. den kommende Schweisshundedemonstration. Vil undersøge, om det måske skal rykkes lidt frem af hensyn til tiltagende mørke. Anne foreslog en reminder på Facebook, hvis folk skulle have glemt det.

 

Punkt  7: Meddelelser fra Materialeudvalget:

Carina har vasket vildtkasserne af efter B-prøven. Har købt service, som pga. mus nu ligger i trækasser.

 

Mange hjælpere foretrækker alternative dummyer som tak for hjælpen, i stedet for vin, og dommerne på B prøven foretrak Rosévin i steder for rødvin. Så ved vi det.

 

Punkt  8: Økonomi:

Conny orienterede om økonomien. Bl.a. hang økonomien omkring skuet lige med nød og næppe sammen.

 

Punkt  9: Meddelelser til Retrieveren:

Oplysninger om det kommende årsmøde, om medlemmer på valg, genopstiller-/ikke. Frist for nye kandidater m.m..

 

Kort referat fra B-prøven.

 

Punkt 10: Nyt til Hjemmesiden:

Oplysninger om persondataloven . DRK`s  skabelon kan bruges.

 

Punkt 11: Næste møde:

Hos Peter d. 10. oktober.

 

Punkt 12: Eventuelt:

Frede gjorde opmærksom på, at Carina har opgaven med at sætte stof på regionens Facebook, derfor skal andre ikke gøre det, når det drejer sig om regionens arrangementer.

 

Frede vil gerne uddanne sig til brugsprøvedommer, dette kræver regionsledelsens indstilling. Anders indstiller Frede.

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster